پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

دوشنبه, 25 آذر 1398
وجه تسمیه نام ساوه

در علت نام نهادن ساوه گفته هاي مختلف بيان شده است از آن جمله :

در فرهنگ معين  ساوه به معناي زر خالص شكسته و ريزه ريزه آمده است. كه شايد به علت اينكه خاك ساوه از نظر حاصلخيزي مانند طلا داراي ارزش بوده است ، بدين دليل اين نام را بر منطقه گذاشته اند.

ساوه به نقل از يك روايت محلي يعني سه آو ( سه آب ) است كه البته متخصصان سه رودخانه را در منطقه مي شناسند: رودخانه وفرقان در جنوب ، رودخانه مزلقان از بخش مركزي ، رودخانه شور در بخش شمالي (زرند).

در لغت نامه دهخدا ساوه نام پهلوان توراني بوده كه در جنگ با رستم كشته شده و او را ساوه شاه نيز مي گويند.

گويند ساوه نام چند نفر از پادشاهان پيشداديان هم بوده است.


DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0