خبر
خبر
تقدیر مهندس مصباحی شهردار ساوه از برخی کارکنان شهرداری

تقدیر مهندس مصباحی شهردار ساوه از برخی کارکنان شهرداری

مهندس مصباحی شهردار ساوه با اهدای لوح از برخی کارکنان شهرداری که در جهت جهش پروژه ها، مردمداری و ارائه گزارش عملکرد مناسب موفق عمل کرده بودند، قدردانی کرد.

Average :  0 |  Submitted :  0

Tags

    6.1.7.0
    V6.1.7.0