مستندات موجود حاکي از آن است که در سال 1304 در ساوه شهرداري وجود داشته .

اما در هر صورت در حال حاضر شهرداري اين شهر به دومنطقه يک و دو تقسيم شده که تحت نظارت شهرداري مرکز واقع در ميدان شهرداري به اداره اموري شهري مي پردازد

اين شهرداري از هفت سازمان تحت عنوان سازمانهاي پارکها و فضاي سبز، مديريت پسماند، اتوبوسراني، تاکسيراني، آتش نشاني، بهسازي و نوسازي، عمران تشکيل شده است

در حقيقت، در تعريف شهرداري مي توان آن را سازماني غيردولتي و غيرانتفاعي و مردمي دانست که اداره و مسؤوليت و مديريت امور شهري را با مجوز دولت و با امکانات مردمي به دست آورده تا به منظور ايجاد و اداره کردن تأسيسات عمومي و وضع و اجراي نظامات شهري و تأمين نيازمنديهاي مشترک محلي فعاليت کند و هزينه خدماتي را که به آن واگذار  گرديده با اسلوبي منطقي و عادلانه بين سکنه شهر و استفاده کنندگان از خدمات تقسيم نمايد.

تعريف کلي و اساسي شهرداري در ايران اينگونه مي باشد: شهرداري موسسه اي عمومي، غير دولتي و مستقل است که به موجب قانون در شهرها تشکيل مي شود و عهده دار امور محلي و اداره خدمات به شهروندان و سکنه شهري مي باشد.به موجب ماده 3 قانون شهرداري ،شهرداري شخصيت حقوقي مستقلي دارد و وظايفي به شرح ذيل را پيگيري مي کند.

الف) وظائف عمراني: مانند احداث خيابانها-معابر-ميادين ،اعلام نظر نسبت به طرح هاي جامع و هادي شهري اعلام نظر در خصوص نقشه هاي تفکيکي الزام به رعايت مقررات ملي ساختمان الزام به پذيرش نقشه ساختماني از اعضاء سازمان نظام مهندسي

ب) وظائف خدماتي : ايجاد تاسيسات عمومي تنظيف و نگهداري و تسطيح معابر و مجاري آب، تعيين محلهائي مخصوص براي تخليه زباله ،نخاله و فضولات ساختماني احداث غسالخانه و گورستان پيشگيري از حوادث پيشگيري از آلودگي محيط زيست نگهداري و تعمير تونلهاي شهري

ج) وظايف نظارتي و حفاظتي: اجراء آراء کميسيون ماده 100 صدور پروانه ساختمان-نظارت بر کليه ابنيه اي که در شهر ايجاد مي شود، جلوگيري از بروز تخلفات ساختماني-حفظ اموال و دارائي شهر- اقامه دعوا عليه اشخاص و دفاع از دعاوي اشخاص عليه شهرداري حفظ فضاي سبز

د) وظائف رفاهي : احداث بناها و ساختمانهاي مورد نياز شهر از قبيل سرويسهاي بهداشتي کشتارگاه-بوستان-جلوگيري از سد معابر عمومي

ه) مديريت منابع: بودجه شهرداري-عوارض ساختمان و ترتيب مميزي و وصول آن ساير عوارض شهرداري و نقش شهرداري در تعيين ارزش معاملاتي ساختمانها

 

 


6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0